×
Registrace

Obchodní podmínky společnosti Mr. Gain s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mr. Gain s.r.o., se sídlem Černotín, č.p. 146, PSČ 753 68, Česká republika, identifikační číslo: 258 80 241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24326 (dále jen „Mr. Gain“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností Mr. Gain jako prodávajícím (dále jen „Mr. Gain“) a jiným subjektem jako kupujícím (dále jen „Optik“). Kupní smlouva je uzavírána buď prostřednictvím zástupce společnosti Mr. Gain, který navštíví Optika, přes zákaznické centrum společnosti Mr. Gain nebo prostřednictvím internetového velkoobchodu společnosti Mr. Gain. Internetový velkoobchod je společností Mr. Gain provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mrgain.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od společnosti Mr. Gain, je podnikatelem a zboží nakupuje pro svou podnikatelskou činnost.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou platné pro všechny Kupní smlouvy.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Mr. Gain měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Pro konkrétní Kupní smlouvu se uplatní znění Obchodních podmínek, platné v okamžik jejího uzavření.

2. Objednávka zboží prostřednictvím zástupce společnosti Mr. Gain a přes zákaznické centrum společnosti Mr. Gain

2.1. Pokud objednávka zboží probíhá prostřednictvím zástupce společnosti Mr. Gain, navštíví takový zástupce Optika a projedná s ním, jaké zboží a za jakých podmínek má Optik zájem odebrat.

2.2. Zboží a podmínky zástupce společnosti Mr. Gain sepíše a předá společnosti Mr. Gain (soupis takového zboží a podmínek jeho dodání je označován jako „Objednávka na místě“).

2.3. Pokud Optik objednává zboží přes zákaznické centrum společnosti Mr. Gain, projedná s ním příslušný zaměstnanec společnosti Mr. Gain, jaké zboží a za jakých podmínek má Optik zájem odebrat. Takové zboží a podmínky společnost Mr. Gain interně eviduje (soupis takového zboží a podmínek jeho dodání je označován jako „Objednávka přes zákaznické centrum“).

3. Objednávka zboží prostřednictvím Webového rozhraní

3.1. Na základě registrace Optika provedené na Webové stránce může Optik přistupovat do uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může Optik po zadání uživatelského jména a hesla provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2. Pro objednání zboží vyplní Optik objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží, tj. o jeho druhu a množství (objednávané zboží „vloží“ Optik do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu) a o jeho ceně,

b) údaje o adrese, na kterou má být zboží doručeno,

c) doba, ve které bude zboží doručeno Optikovi,

d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(uvedené dále společně jen jako „Internetová objednávka“; Objednávka na místě, Objednávka přes zákaznické centrum i Internetová objednávka jsou společně označovány jako „Objednávka“).

3.3. Před zasláním Internetové objednávky společnosti Mr. Gain je Optikovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Internetové objednávky Optik vložil, a to i s ohledem na možnost Optika zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Internetové objednávky. Internetovou objednávku odešle Optik společnosti Mr. Gain kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Internetové objednávce jsou společností Mr. Gain považovány za správné. Optik nemůže zaslanou Internetovou objednávku změnit. Internetová objednávka je závazná a je odvolatelná pouze se souhlasem společnosti Mr. Gain.

3.4. Lhůta pro přijetí Internetové objednávky činí 3 (slovy: tři) pracovní dny. Optikovi je umožněno odeslat Internetovou objednávku až poté, kdy vyjádří souhlas s tím, aby se Kupní smlouva řídila těmito Obchodními podmínkami.

4. Společná ustanovení pro objednávky zboží prostřednictvím zástupce společnosti Mr. Gain, přes zákaznické centrum i prostřednictvím Webového rozhraní obchodu

4.1. Mr. Gain zašle Optikovi potvrzení o přijetí Objednávky (dále jen „Potvrzení“) elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Optika, uvedenou v Uživatelském účtu (dále jen „Elektronická adresa Optika“). Mr. Gain není povinen Objednávku přijmout.

4.2. Kupní smlouva mezi společností Mr. Gain a Optikem vzniká doručením Potvrzení Optikovi na Elektronickou adresu Optika.

5. Povinnosti při používání internetového Uživatelského účtu

5.1. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Optik povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Optik při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Optikem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností Mr. Gain považovány za správné!

5.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Optik je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

5.3. Je-li Optik fyzickou osobou, je oprávněn obsluhovat Uživatelský účet pouze osobně nebo osoby, které mají oprávnění Optika zastupovat ve věcech nákupu zboží. Je-li Optik právnická osoba, jsou oprávněni Uživatelský účet obsluhovat pouze členové jeho statuárního orgánu a další osoby, které mají oprávnění Optika zastupovat ve věcech nákupu zboží.

5.4. Mr. Gain může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Optik svůj Uživatelský účet déle než 1 (slovy: jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Optik poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně povinností vyplývajících z Obchodních podmínek).

5.5. Optik souhlasí s tím, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. K přerušení dostupnosti může dojít v nezbytném rozsahu z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení společnosti Mr. Gain, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Význam údajů na Webovém rozhraní

6.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu má jen informativní povahu. Společnost Mr. Gain není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně takového zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou zobrazeny až po přihlášení k uživatelskému účtu optika. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Mr. Gain uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7. Dodání zboží

7.1. Není-li dohodnuto jinak, zboží bude dodáno Optikovi prostřednictvím dopravce, kterého zajistí Mr. Gain. Způsob dopravy určuje Mr. Gain. Požaduje-li Optik jiný způsob dopravy než který Mr. Gain obvykle používá, uhradí Optik společnosti Mr. Gain náklady, spojené s takovou dopravou. Pokud cena zboží v jedné zásilce dosahuje nejméně 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH, nese náklady na dopravu Mr. Gain. Pokud cena zboží v jedné zásilce nedosahuje 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH, nese náklady na dopravu Optik. Výjimku tvoří pouze objednávky zboží, jehož váha je nad 35kg pro jednu objednávku. V takovémto případě se firma Mr. Gain s optikem dohodne na způsobu a ceně za dopravu individuálně.

7.2. Zboží bude Optikovi doručeno ve lhůtě, uvedené v Potvrzení, ne však později než do 10 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Pokud konkrétní zboží nemá Mr. Gain na skladě, činí lhůta pro doručení 30 dnů; nebude-li zboží doručeno Optikovi v této lhůtě, je příslušná Kupní smlouva ve vztahu k nedodanému zboží zrušena.

7.3. Pokud Optik nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, bude zboží uskladněno u přepravce případně u společnosti Mr. Gain a Optik zaplatí společnosti Mr. Gain náklady spojené s dopravou, skladováním a manipulací. Mr. Gain odešle Optikovi zprávu o místě uložení zboží. Na tyto náklady bude optikovi vystavena faktura, která mu bude zaslána.

7.4. Optik je povinen zboží prohlédnout neprodleně po jeho převzetí, nejpozději však následující pracovní den po jeho převzetí.

7.5. Mr. Gain není povinen plnit podle uzavřené Kupní smlouvy, pokud mu plnění podstatným způsobem ztíží okolnosti, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a které vznikly nezávisle na jeho vůli (např., ne však výlučně, živelní katastrofy a stávky).

7.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Optika jeho převzetím. V případě prodlení s převzetím přechází nebezpečí škody na zboží na Optika okamžikem, kdy se dostal do prodlení s jeho převzetím.

8. Kupní cena a platební podmínky

8.1. Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Optik zaplatí společnosti Mr. Gain na účet, uvedený ve faktuře, kterou Mr. Gain Optikovi zašle.

8.2. Cena za zboží je uvedena na Webové stránce. Kupní cena sjednaná s Optikem se může od cen na Webové stránce odlišovat na základě individuální dohody nebo z jiného důvodu (např. akce na určité zboží).

8.3. Optik je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na faktuře. Kupní cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Mr. Gain podle předchozí věty.

8.4. Mr. Gain vystaví Optikovi daňový doklad – fakturu. Mr. Gain je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zašle Mr. Gain Optikovi spolu se zbožím.

8.5. Splatnost kupní ceny nastává uplynutím čtrnácti (14) dnů po doručení zboží, pokud není dohodnuto jinak; počínaje dnem splatnosti zaplatí Optik společnosti Mr. Gain úrok z prodlení ve výši stanovení právním předpisem.

8.6. Pokud nebude zboží zaplaceno do čtrnácti (14) dnů po splatnosti, je Mr. Gain oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

9. Uplatňování vad (dále jen „Reklamace“)

9.1. Zboží má vady, pokud se kvalitou nebo množstvím odchyluje od Kupní smlouvy.

9.2. Reklamaci je možné provést u společnosti Mr. Gain písemně, e-mailem nebo telefonicky. Při uplatnění reklamace je třeba uvést datum dodání zboží, číslo příslušné faktury, druh zboží, reklamované množství, popis vady a uvedení, jaké právo z vady Optik uplatňuje.

9.3. Mr. Gain poskytuje Optikovi záruku za jakost prodaného zboží v rozsahu 24 měsíců od převzetí zboží. I po uplynutí této doby vynaloží Mr. Gain veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby vyřešil požadavek Optika týkající se jakosti zboží kladně.

9.4. Vady zboží, které jsou viditelné při prohlídce zboží, provedené po jeho převzetí, je Optik povinen reklamovat do sedmi (7) dnů od převzetí zboží.

9.5. Jiné vady než podle odstavce 9.4, je Optik povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Pokud nebudou vady podle předchozí věty reklamovány v uvedených lhůtách, Optik nemá práva z vad.

9.6. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

10. Další práva a povinnosti společnosti Mr. Gain a Optika

10.1. Optik nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

10.2. Pokud Mr. Gain od Kupní smlouvy odstoupí, je Optik povinen vydat mu zboží, které bylo předmětem příslušné Kupní smlouvy a které nebylo v plné výši zaplaceno. Právo podle první věty tohoto odstavce 10.2 je Mr. Gain oprávněn realizovat kromě jiného tak, že se dostaví do provozovny Optika nebo na jiné místo, kde se zboží společnosti Mr. Gain nachází a tam si zboží převezme. Optikovi nepřísluší ke zboží, kterého se týká tento odstavec 10.2 zadržovací právo ani jiný způsob zajištění.

10.3. Optik tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10.4. Mr. Gain neodpovídá Optikovi za majetkovou ani za nemajetkovou újmu, která mu vznikne v souvislosti s Kupní smlouvou a jejím případným porušením s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

10.5. Společnost Mr. Gain neodpovídá Optikovi ani nikomu jinému za poškození zboží ani za škodu, vzniklou používáním poškozeného zboží, pokud poškození

zboží způsobil Optik, koncový zákazník nebo jiná osoba (např. zpracováním nebo upravováním zboží včetně zasazování skel do dodaných brýlových rámů, či nesprávným nakládáním se zbožím).

11. Ochrana osobních a jiných údajů, ujednání ohledně zveřejnění při neplacení a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů Optika, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se v Obchodních podmínkách upravují osobní údaje Optika, vztahují se taková ustanovení na Optika, který je fyzickou osobou.

11.2. Optik souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

11.3. Optik souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Mr. Gain, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Optik jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Mr. Gain také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Optikovi.

11.4. Zpracováním Osobních údajů Optika může Mr. Gain pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „Zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje společností Mr. Gain bez předchozího souhlasu Optika předávány třetím osobám; tím není dotčeno ustanovení odstavce 11.7.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Požádá-li Optik o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Mr. Gain povinen tuto informaci předat.

11.7. Mr. Gain je oprávněn zveřejnit skutečnost, že Optik je v prodlení se zaplacením kupní ceny a takovou skutečnost sdělit třetí osobě.

11.8. Optik souhlasí se zasíláním informací o nových službách, produktech, prodejních akcích nebo jiných obchodních sděleních společnosti Mr. Gain poštou, faxem nebo na Elektronickou adresu Optika.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek (např. spočívající v tom, že Optik má svůj obvyklý pobyt nebo sídlo mimo území České republiky), pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí právem České republiky s vyloučením použití Vídeňské úmluvy o smluvním právu.

12.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení uplatní se ustanovení zákona, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky platí pro uzavírání Kupních smluv, počínaje 01.01.2016.