×
Registrace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce údajů Mr. Gain s.r.o. – Česká republika.

Společnost Mr. Gain s.r.o., je velkoobchodní společnost

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Mr. Gain s.r.o. shromažďuje a používá vaše osobní údaje, které získáváme, když navštěvujete naše weby nebo které shromažďujeme jiným způsobem v souvislosti s registrací nebo poskytováním online služeb v České republice. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které souvisí s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME:

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete naše weby, registrujete se k používání našich služeb, používáte naše online nebo offline služby nebo nás kontaktujete. Tyto osobní údaje můžeme používat společně s dalšími informacemi, které získáme nebo vygenerujeme v průběhu vztahu s vámi. Shromažďujeme vaše kontaktní údaje, informace o tom, jak používáte naše služby a vaše marketingové volby. Dále shromažďujeme vaše osobní údaje následujícími způsoby:

Když používáte naše webové stránky, mobilní aplikace nebo online služby, shromažďujeme tam, kde to je možné, také osobní údaje o doméně a hostiteli, ze kterých přistupujete k internetu, IP adrese vašeho počítače nebo ID reklamy zařízení, zeměpisné poloze mobilního zařízení (například vlastnosti zařízení, nastavení, aplikace, uložené informace a používání) softwaru prohlížeče a operačního systému, profilu v sociální síti a informace o síti, datu a času vašeho přístupu na naše weby a adresu webu, ze kterého jste na naše stránky přešli. Osobní údaje související s vašimi online aktivitami zobrazujeme podle popisu v odstavci nazvaném SOUBORY COOKIE A INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE.“

Abyste u nás mohli uskutečnit objednávku a následně uzavřít kupní smlouvu, tak nám musíte poskytnout určité informace, které nám umožní dostát našim právním závazkům souvisejícím s poskytováním našich služeb. Pokud nám takové informace neposkytnete, nemůžeme vám poskytovat služby. Budeme vás informovat, pokud budou takové informace pro používání našich služeb požadovány.

Kromě informací, které od vás shromažďujeme, získáváme rovněž vaše informace od třetích stran, jako jsou například naši zástupci, poskytovatelé našich služeb, obchodní partneři, firmy provádějící ověření identity, společnosti zabývající se správou plateb a rizik podvodů, orgány vymáhající zákon a regulační orgány a komerční a veřejné zdroje dat.

PRÁVNĚ PODLOŽENÉ A LEGITIMNÍ OBCHODNÍ ÚČELY, PRO KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME:

Informace, které nám poskytnete a které získáme od ostatních osob, budeme využívat k následujícím právně podloženým a legitimním obchodním účelům:

Poskytování našich služeb:

Do této kategorie patří používání informací nezbytných k výkonu smluv nebo provádění kroků nezbytných k uzavření kupních smlouvy s vámi, včetně realizace převodů peněz, platebních služeb nebo zajištění dalších produktů či služeb.

Právní účely a dodržení shody:

Může sem spadat také zřízení, uplatnění nebo obhajoba zákonných práv a nároků, monitorování a hlášení problémů s vyhověním předpisům nebo reakce na právní řízení. Dále sem patří používání vašich detailů k ověřování vaší identity a využívání třetích stran na pomoc s tímto ověřováním a také uchovávání záznamů obsahujících vaše osobní údaje podle požadavků příslušného zákona.

Legitimní obchodní účely:

Vaše osobní údaje používáme k analýze a vylepšování našich produktů, pracovišť, služeb, provozů, provozování našich webových stránek a vašich zkušeností jako zákazníků. Může sem patřit využívání vašich údajů k realizaci průzkumů trhu. Vaše osobní údaje používáme také k poskytování služeb zákazníkům, realizaci dalších administrativních úkolů nezbytných pro poskytování našich služeb, pomoci při správě rizik souvisejících se zabezpečením, podvody a identitou a k ochraně bezpečnosti a integrity našich technologií, systémů a služeb. Provádíme analýzu informací, které vlastníme, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům. Vytváříme také analýzy profilů, které nám pomohou zacílit marketingové kampaně a přizpůsobit naše produkty a služby vašim potřebám a požadavkům. Osobní údaje, které nám poskytnete, kombinujeme s informacemi z jiných produktů a služeb a věrnostních a bonusových programů, v nichž jste zaregistrováni. Na základě vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, zasíláme obchodní komunikaci nebo nabídky v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních kanálů.

SOUBORY COOKIE A INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Internetové technologie, jako jsou soubory cookie a webové signály, využíváme k řadě účelů, včetně ale bez omezení na ty, které jsou uvedeny dále.

Společnost Mr. Gain s.r.o. implementovala pro uživatele možnost spravovat soubory cookie na našich stránkách. Budeme umísťovat nebo načítat pouze soubory cookie vycházející z vašich preferencí, (poznámka: soubory cookie, které jste nastavili před změnou úrovně preference, jsou spravovány ve vašem počítači. Postup pro jejich odebrání získáte v nastavení prohlížeče nebo prostřednictvím funkce Nápověda v prohlížeči). Pokud váš prohlížeč nepodporuje jazyk JavaScript, získáte informace o používání souborů cookie na našich stránkách a můžete spravovat pouze používání souborů cookie na našich stránkách prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud v prohlížeči zakážete všechny soubory cookie, omezí to funkce těchto stránek a může to mít vliv na dokončení vašich objednávek .

EXTERNÍ WEBY

Weby společnost Mr. Gain s.r.o. mohou být propojeny s weby třetích stran. Společnost Mr. Gain s.r.o. nenese odpovědnost za obsah nebo postupy v oblasti zabezpečení využívané weby, které jsou spojeny s našimi webovými stránkami.

DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST

Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením a které chrání vaše osobní údaje. Obecně také omezujeme přístup k osobním údajům na naše zaměstnance, zástupce a jednatele, kteří je musí znát. Navzdory našim snahám a jak pravděpodobně víte, může se stát, že třetí strany nelegálně vyžadují nebo přistupují k položkám, které jsou nám zaslány, nebo vás mohou mylně informovat, že jim musíte poskytnout své osobní údaje, protože jednají jménem společnosti Mr. Gain s.r.o.. Při používání internetu nebo mobilních technologií buďte vždy opatrní a zachovávejte rozumný úsudek.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také globálně, a to na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností nebo k prosazování či obraně práv a zájmů společnosti Mr. Gain s.r.o. či jiných. Osobní údaje, které vlastníme, můžeme přenášet v souvislosti s prodejem nebo převodem celé naší společnosti nebo jejích částí.

VOLBA A ODHLÁŠENÍ

Na základě vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, vám můžeme zasílat obchodní komunikaci o našich produktech a službách nebo produktech a službách třetích stran. Mohou sem spadat nabídky zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně nás můžete kontaktovat dále uvedeným způsobem. Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, nebudete se moci účastnit našich programů, služeb a iniciativ, s nimiž jste souhlasili, ani využívat výhod s nimi spojených.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu se zákonem stanovenými obdobími uvedenými v nařízeních. Jinak si vaše údaje ponecháme pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů. Obecně platí, že vaše údaje nebudeme uchovávat déle než 10 let od dané transakce, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle.

VAŠE PRÁVA

Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma. Máte právo vyžádat si strukturovanou a strojově čitelnou kopii určitých údajů, které nám poskytnete. Můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí informací nebo za to, že s informacemi nebudeme na vaši žádost nijak nakládat, pokud takový požadavek není prokazatelně neopodstatněný nebo přemrštěný. Máte právo požadovat, abychom vám přestali zasílat marketingovou komunikaci. Máte právo požadovat, abychom opravili vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o vás, omezili určité použití vašich údajů a můžete také vznést námitku proti některým způsobům jejich použití. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu týkající se našeho zpracování osobních údajů. Pokud budeme mít nějaký požadavek, můžeme si od vás vyžádat další informace pro účely ověření vaší identity.

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte prosím společnost Mr. Gain s.r.o. s využitím následujících kanálů:

Zákazníci:

E-mail – info@mrgain.cz

Pošta:

Mr. Gain s.r.o., Černotín 146, 753 68 ČERNOTÍN, Česká republika

nebo prostřednictvím části Kontakt na našich webových stránkách. Vaši žádost se budeme snažit vyřídit během jednoho měsíce, ale za určitých okolností máme právo toto období prodloužit. Vaší žádosti vyhovíme do míry požadované příslušnými zákony. Pokud máte otázku nebo stížnost týkající se toho, jak společnost Mr. Gain s.r.o. reaguje na vaši žádost, nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, žádáme vás, abyste nám ji sdělili písemně. Vaši stížnost prověříme a obecně vám písemně odpovíme do 30 dní od jejího přijetí.

ZMĚNY

Společnost Mr. Gain s.r.o. si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktualizovaná prohlášení budou publikována na těchto webových stránkách po doplnění. Pokud jsme smluvně vázáni upozornit vás na změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, učiníme tak v přiměřené době od provedení těchto změn. Doporučujeme vám si toto prohlášení o ochraně osobních údajů přečíst, jakmile získáte jeho nejaktuálnější verzi.